ระบบงานปรับพื้นฐาน

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับอนุปริญญา ให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรในการเข้าถึงการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการจัดการศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การพัฒนาชุมชน การบัญชี เทคโนโลยีการเกษตร และอิสลามศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่สมัครสอบจำนวนมาก การจัดการสอบรวมถึงการเรียนปรับพื้นฐาน จำเป็นต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้ จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบงานปรับพื้นฐานขึ้น

ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปี :


เลือกปีการศึกษา :